ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEND BIJ DEELNAME AAN DE LIEFAIR

Geldend vanaf 1-1-2023

 

Inhoud

Artikel 1          Definities

Artikel 2          Toepasselijkheid

Artikel 3          Aanmelding en deelname

Artikel 4          Kosten voor deelname

Artikel 5          Verplichtingen deelnemer

Artikel 6          Risico’s voor deelnemer

Artikel 7          Verplichtingen organisatie

Artikel 8          Overmacht

Artikel 9          Annulering

Artikel 10        Acceptatie algemene voorwaarden

 

Artikel 1         Definities

 

In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer is persoon of rechtspersoon die zich via de website www.liefair.nl heeft ingeschreven voor deelname aan LieFair.

De organisatie is de Stichting LieFair, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 72254815.

Artikel 2         Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen de deelnemer en de organisatie.
 2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 3. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
 4. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden door de organisatie, te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de deelnemer, geven de deelnemer nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

 

Artikel 3         Aanmelding en deelname

 1. Inschrijving voor deelname aan de LieFair kan uitsluitend via de website, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.
 3. De organisatie selecteert de deelnemers voor de LieFair op de aangeboden producten en/ of diensten.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelname zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 5. Inschrijving voor de aankomende fair sluit op 30 mei, en voor 15 juni ontvangt u bericht omtrent de selectie en deelname.
 6. Bij de selectie van de deelnemers wordt rekening gehouden met de relevantie en het aanbod. De organisatie garandeert geen exclusiviteit maar tracht wel een zo breed mogelijk aanbod te selecteren. Bij deze selectie wordt naast het assortiment ook rekening gehouden met de volgorde van inschrijving.
 7. Rond 30 juni van het betreffende jaar ontvangt u de nota voor de LieFair en deze dient voor 1 augustus te worden voldaan. De deelname is pas definitief wanneer deze betaling tijdig per bank is voldaan.

Artikel 4         Kosten voor deelname

Onderstaande tarieven zijn van toepassing op alle aanbieders uitgezonderd van de aanbieder van vers bereid eten en drinken wat ter plaatse genuttigd wordt en wat wordt aangeboden vanuit een verkoopwagen/foodtruck.

De kosten voor deelname zijn als volgt opgebouwd:

Bijdrage aan de organisatie en kosten standplaats* € 35,00 zegge; vijfendertig euro
Huur kraam € 25,00 zegge; vijfentwintig euro
Eventuele kosten elektra (zonder krachtstroom) € 20,00 zegge; twintig euro

 

(* de standaardplaats (frontbreedte + 4m)  bedraagt 6 meter in totaliteit, extra meters kosten € 5,00 per meter). Dit is incl. naamsvermelding op de deelnemerslijst op de website van LieFair

Soort plek Prijs Indien kraam benodigd Prijs incl. plek
Standplaats     6 meter € 35,00 Incl. 1 kraam á €25,00 € 60,00
Standplaats     8 meter € 45,00 Incl. 1 kraam á €25,00 € 70,00
Standplaats    10 meter € 55,00 Incl. 1 kraam á €25,00 € 80,00
Standplaats    12 meter € 65,00 Incl. 1 kraam á €25,00 € 90,00

 

Voor foodtrucks en verkoopwagens met een aanbod van eten en drinken gelden de volgende tarieven:

Foodtrucks en verkoopwagens
Soort plek tarief
Standplaats 6 meter € 75,00
Standplaats 8 meter € 85,00
Standplaats 10 meter € 95,00
Standplaats 12 meter € 105,00
Electra (exclusief krachtstroom) € 20,00

Artikel 5         Verplichtingen deelnemer

 1. Deelnemer biedt de producten/diensten aan waarmee hij/zij zich heeft ingeschreven.
 2. De door de organisatie aangeboden kraam dient uitsluitend gebruikt te worden door de aangemelde deelnemer.
 3. Deelnemer dient voor de aanvangstijd van de LieFair aanwezig te zijn. Indien deelnemer een half uur na aanvangstijd van de LieFair niet is verschenen vervalt de standplaats aan de organisatie. Het deelname bedrag wordt niet terugbetaald. De organisatie behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de afwezigheid van de deelnemer op de deelnemer te verhalen.
 4. De kramen kunnen worden ingericht vanaf 8:00 uur en worden niet eerder afgebroken dan 17:00 uur. Eerder afbreken is niet toegestaan en de organisatie behoudt zich het recht voor hieraan de consequenties te verbinden die zij geraden acht.
 5. Na het laden en lossen dient een eventuele auto te worden geparkeerd op de aangewezen parkeergelegenheid.
 6. In het geval dat er etenswaar wordt aangeboden dienen de voorschriften die de Keuringsdienst van Waren hanteert in acht te worden genomen. Etenswaren worden aangeboden met inachtneming van de geldende hygiënecode en de HACCP richtlijnen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het etenswaar en eventuele schade als gevolg van het niet hanteren van bovenstaande eisen.
 7. Deelnemer neemt op eigen risico deel aan de LieFair; de organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of omzetderving door wat voor omstandigheid dan ook.
 8. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van het koopwaar.
 9. Deelnemer dient te alle tijde rekening te houden met collega’s en bezoekers.

Artikel 6         Risico’s voor deelnemer

 1. De aansprakelijkheid van de organisatie tegenover de deelnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is uitgesloten, tenzij zulks wettelijk of gerechtelijk niet is of niet blijkt te zijn toegestaan.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. De redelijke kosten die de deelnemer zou moeten maken om een prestatie van de organisatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de overeenkomst door de organisatie wordt ontbonden;
 4. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 5. Redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. De organisatie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 7. Onverminderd het bovenstaande is de organisatie nimmer aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen door de deelnemer.

Artikel 7         Verplichtingen organisatie

 

 1. De organisatie van LieFair biedt u op de dag van de fair van s ’morgens 11:00u tot 17:00u de ruimte die u op de nota is bevestigd
 2. De organisatie van LieFair beschikt over de noodzakelijke gemeentelijke vergunningen om het evenement te organiseren.

 

Artikel 8         Overmacht

 

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, welke door overmacht zijn ontstaan, de op het inschrijfformulier genoemde data en tijden van het evenement te wijzigen ofwel het evenement geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen deelnemers aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisatie op vergoeding van enigerlei schade.
 2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan (een situatie voortvloeiende uit):
 3. staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof, elektriciteit, grondstoffen of voorraden;
 4. storingen of ongevallen in het verkeer;
 5. overheidsmaatregelen of embargo die de organisatie verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
 6. relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;
 7. extreme weersomstandigheden;
 8. brand, overstroming, natuurramp;
 9. in-, uit- en/of doorvoerverboden.

Artikel 9         Annulering

 

 1. Annulering kan enkel schriftelijk of per email. Bij annulering later dan 4 weken voor de aanvang van de LieFair wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering later dan twee weken voor de aanvang van de LieFair vindt geen restitutie plaats. De organisatie is niet verplicht tot retournering bij onvrede van de deelnemer.

Artikel 10       Acceptatie algemene voorwaarden

 1. Met de inschrijving voor de LieFair accepteert u bovengenoemde voorwaarden